PROJEKT

Idea

Projekt Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr projektu 11H 11 026580, realizowany w latach: 2012-2014.

Jego celem jest udokumentowanie niematerialnych elementów kultury wiejskiej, które przetrwały w miejscowej tradycji, bądź zachowały się tylko w źródłach archiwalnych.

Koncepcja opracowania „Atlasu” oparta jest na doświadczeniach i rezultatach projektu badawczego „Mapa Dziedzictwa Kulturowego Wsi na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski” prowadzonego w latach 2007-2010 przez Zakład Geodezji i Kartografii Środowiska Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu, we współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Kierownikiem tego projektu był prof. dr hab. Janusz Gołaski.

Dla realizacji tego projektu w Dziale Ewidencji i Dokumentacji Zabytkowego Budownictwa Folwarcznego i Obiektów Przemysłu Rolno-Spożywczego Muzeum w Szreniawie utworzono Pracownię Badań Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi, której kierownikiem jest pracownik Muzeum – dr Wojciech Mielewczyk. W jej skład wchodzi także pracownik Muzeum mgr Arkadiusz Jełowicki oraz dr Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracownia zajmuje się także gromadzeniem wydawnictw związanych merytorycznie z badanym terenem, gromadzeniem i archiwizowaniem wyników badań (na nośnikach papierowych i cyfrowych), jak również udostępnianiem zebranych materiałów osobom zainteresowanym.