ZESPÓŁ

Rada Naukowa

Izabela Bukraba-Rylska

Izabela Bukraba-Rylska – prof. dr hab., socjolog, pracuje w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zainteresowania – socjologia wsi, problemy kultury współczesnej, teoria i filozofia kultury. Autorka kilkunastu książek z tego zakresu (w tym: „Socjologia wsi polskiej” PWN 2008 i „W stronę socjologii ucieleśnionej” Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2013) oraz około 200 artykułów naukowych. Współpracowała przez szereg lat z Pismem Polonii Kanadyjskiej „Nowy Kurier”, a obecnie prowadzi bloga „socjobloger”.

Janusz Gołaski

Janusz Gołaski – prof. dr hab., geodeta i kartograf, emerytowany profesor zwyczajny, były kierownik Katedry Geodezji Akademii Rolniczej w Poznaniu, członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, członek rady redakcyjnej Polskiego Przeglądu Kartograficznego.

Zbigniew Jasiewicz

Zbigniew Jasiewicz – prof. dr hab., etnolog, em. prof. Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, prof. Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, honorowy przewodniczący Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, z-ca przewodniczącego Rady Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, członek Zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu, członek komitetów redakcyjnych „Dzieł wszystkich Oskara Kolberga” i „Dzieł Bronisława Malinowskiego” oraz rad redakcyjnych „Ludu” i „Przeglądu Wschodniego”, a także Kolegium Redakcyjnego „Studiów Lednickich”, autor kilku monografii i wielu artykułów.

Zygmunt Kłodnicki

Zygmunt Kłodnicki – dr hab. emerytowany prof. Uniwersytetu Śląskiego, etnolog i orientalista. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, później Zakładu Polskiego Atlasu Etnograficznego PAN i Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizator i pierwszy dziekan Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Wieloletni członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, przez szereg lat prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, później jego Członek Honorowy. Członek kilku redakcji, w tym red. naczelny „Komentarzy do Polskiego Atlasu Etnograficznego”, współred. „Ethnologia Europae Centralis” i „Bibliotheca Ethnologiae Europae Centralis”. Członek Honorowy Slovenskej narodopisnej spolocnosti.

Jan Maćkowiak

Jan Maćkowiak – dr historii, historyk, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, prezes Zarządu Fundacji Muzeów Wielkopolskich, wiceprezydent Międzynarodowej Organizacji Muzeów Rolniczych (AIMA).

Stanisław Sierpowski

Stanisław Sierpowski – prof. zwyczajny, historyk, w latach 1986-2013 Kierownik Zakładu Archiwistyki w Instytucie Historii UAM, dyrektor Biblioteki Kórnickiej PAN (2000-2007), członek Rady Naukowej Biblioteki Narodowej (2005-2010), od 2007 r. wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, autor kilkuset prac dotyczących historii powszechnej i Polski XX wieku; regionalista, współautor i redaktor dziejów Gostynia, Kobylina, Leszna, Poznania, Rawicza, Wrześni, Wyrzyska;  laureat nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” (2013); od 2003 roku prezes Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od 2010 roku redaktor naczelny Rocznika Leszczyńskiego.